Available courses

Insan Haklari ve Vatandaslik Dersi İnsan hakları hukukunun tarihsel gelişimi, temel klasik metinleri, uluslararası düzeydeki kaynakları, ulusal anlamda oluşturulmuş temel hakları koruma mekanizmaları ile uluslararası düzeyde çalışmalarda bulunan yargısal veya yargısal niteliği olmayan koruma mekanizmaları, işleyişleri bu dersin genel olarak içeriğini oluşturmaktadır.

Bu ders 

 • İnsan haklarının tarihsel ve düşünsel gelişimini özetler.
 • İnsan hakları hukukunun temel kavramları ve ilkelerini tanımlar.
 • İnsan haklarını sınıflandırır.
 • İnsan hakları arasındaki ilişkileri açıklar.
 • İnsan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunmasına yönelik düzenlemeleri açıklar.
 • Birleşmiş Milletler sisteminde insan haklarının korunmasını açıklar.
 • Bölgesel örgütler düzeyinde ve Avrupa’da insan haklarının korunmasını karşılaştırır.
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) genel özelliklerini ve koruma sistemini açıklar.
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılan başvuruların kabul edilebilirlik koşullarını özetler.
 • AİHS ve Ek Protokollerde güvenceye alınan temel hak ve özgürlükleri sıralar.
 • AİHS’ye taraf devletlerin ve özellikle Türkiye’nin insan hakları sorunlarını değerlendirir.
 • AİHM kararlarının iç hukukta uygulanmasında karşılaşılan sorunları tartışır ve çözüm önerileri geliştirir.

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler, insan hakları kavramını ilişkide olduğu kamu özgürlükleri, hak, özgürlük, eşitlik vb. kavramlarla karşılaştırmalı olarak öğreneceklerdir.

Çağdaş demokratik toplumların ve bireyin başlıca kazanımları olan sivil ve siyasi haklar, sosyal haklar, grup hakları, ekonomik haklar, dayanışma hakları gibi hakları, ait oldukları kategorilerde tanıyacak ve bu hak tiplerinin bir insan hakkı olarak yerleri, önemleri ve işlevlerini kavrayacaklardır. İnsan haklarının uluslararası alanda kabul edilmiş sözleşmelerde nasıl ve ne içerikte yer aldığı ve korunduğu, koruma mekanizmalarının işleyişi konularında bilgi sahibi olacaklardır. 


Fıkıh Usûlü

1. Hafta: Giriş

2. Hafta: Kavramlar

3. Hafta: Şer'i Hükümler

4. Hafta: Şer'i Hükümler

5. Hafta: Şer'i Hükümler

6. Hafta: Şer'i Deliller

7. Hafta: Şer'i Deliller

8. Hafta: Şer'i Deliller

9. Hafta: İstinbat Yöntemleri

10. Hafta: İstinbat Yöntemleri

11. Hafta: İstinbat Yöntemleri

12. Hafta: İctihat

13. Hafta: Fetva

14. Hafta: Özet